Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÉRVÉNYES: 2018. MÁJUS 22-TŐL


Társaságunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban.
A mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztató megtalálható a www.bosegtrade.hu weboldalon.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

I. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Bőség Trade Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 124.
Weblap: www.bosegtrade.hu
Kapcsolattartó: Gellák Zoltán
Telefon: 70/3183492
E-mail: gellak.zoltan@bosegtrade.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64341/2013

Adatfeldolgozás: 
adatfeldolgozó igénybevétele nem történik 

Adatvédelmi tisztviselő: 
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Bőség Trade Kft. 3516 Miskolc, Pesti út 124. címre vagy elektronikusan a gellak.zoltan@bosegtrade.hu email címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás: 
nem történik külföldre adattovábbítás 

II.Fogalmak
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban a Bőség Trade Kft-t jelöli);
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III.Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

Adatkezelési célok: 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a)Gépjárműalkatrész kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b)szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
c)ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
d)törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
a)szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
b)marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Kezelt személyes adatok köre:
•név
•terlefon szám
•email cím

Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
Az Érintett adataikezeléséhez való hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Érintett adatai törlésre kerülnek.

IV. Érintett jogai:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 
•hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
•amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
•törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
•az adat kezelésének korlátozása;
•a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
•személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
•bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
•tiltakozás a személyes adat használata ellen.

V. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

VI. Adatvédelmi incidens:
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

VII. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei:
A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: 
a. Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, az 1. pontban megadott elérhetőségeken. 
b. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: 36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu) 
c. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. Ön bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhatnak: www.birosagok.hu 


Kelt: Miskolc, 2018. május 22.

Bőség Trade Kft, mint adatkezelő
képviseletében: Gellák Zoltán

Kosár

A kosár üres.